Regulamin

Drukarni internetowej Sklepdruku.pl

§1 Postanowienia ogólne

1. Regulamin (zwany w dalszej części dokumentu “Regulaminem”) określa zasady sprzedaży produktów poligraficznych i reklamowych, tworzonych na zamówienie (zwanych dalej „Produktami”), za pośrednictwem sklepu internetowego sklepdruku.pl (zwanego dalej Sklepem), a także prawa i obowiązki Stron w zakresie zawieranych umów.
2. Serwis internetowy sklepdruku.pl należy do i jest prowadzony jest przez firmę ADVER MEDIA Łukasz Kwiecień, ul. Miła 9, 26-600 Radom, (zwanego dalej: „Sprzedawcą”), który jest także jego Administratorem.
3. Sprzedawca ADVER MEDIA Łukasz Kwiecień, ul. Miła 9, 26-600 Radom, posługuje się numerem NIP 948 228 11 88 i numerem REGON140531648.
4. Produkty w Sklepie sprzedawane są zarówno osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej, jak i osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, nabywającym Produkty dla celów niezwiązanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową, osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą i dokonującym zakupu Produktów na cele związane bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, osobom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym, nie posiadającym osobowości prawnej. Wszystkie podmioty, dokonujące zakupów w Sklepie, zwane są w dalszej treści Regulaminu „Kupującymi”.

§2 Zasady działania serwisu internetowego Sklepu i przedmiot sprzedaży

1. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu. Przedmiotem sprzedaży są produkty poligraficzne i reklamowe, tworzone na zamówienie Kupującego. Produkty dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.
2. Specyfika i właściwości Produktów, oferowanych przez Sprzedawcę, są przedstawione na stronie internetowej sklepdruku.pl.

§3 Warunki korzystania ze Sklepu, składanie zamówień, zawarcie umowy,
realizacja usług oraz odpowiedzialność Sprzedawcy

1. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Kupujący, składając zamówienie, składa jednocześnie ofertę zakupu określonego Produktu.
2. Aby dokonać zakupu w Sklepie, Kupujący musi odwiedzić stronę internetową sklepdruku.pl, wybrać interesujący go Produkt spośród Produktów umieszczonych na stronie i dokonać jego zamówienia przy wykorzystaniu swojego konta oraz formularza, dostępnego na stronie Sklepu. Posiadanie aktywnego konta w serwisie internetowym sklepdruku.pl jest warunkiem zakupów w Sklepie. Kupujący w trakcie odwiedzin na stronie sklepdruku.pl powinien zapoznać się z Regulaminem i podjąć decyzję o zaakceptowaniu lub nie zaakceptowaniu jego treści.
3. Informacje, podane przez Kupującego podczas tworzenia konta, powinny być aktualne i zgodne z prawdą. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Kupującego danych, pozwalających na weryfikację Kupującego.
4. W przypadku łamania postanowień Regulaminu przez Kupującego lub zakończenia współpracy, konto Kupującego w Sklepie może zostać zlikwidowane lub zablokowane przez Administratora, o czym Kupujący zostanie poinformowany przez Sprzedawcę. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przechowywania danych Kupującego (dane wprowadzone przy tworzeniu nowego konta) oraz wszystkich danych, dotyczących zleceń Kupującego, którego konto zostało usunięte, zgodnie z treścią §6 Regulaminu.
5. Kupujący może składać zamówienia w Sklepie przez 24 godziny na dobę, we wszystkie dni roku, w tym w niedziele i święta.
6. Dokonując zakupów, Kupujący składa zamówienie poprzez dodanie Produktu ze Sklepu do koszyka. Każdy Produkt w Sklepie jest wyposażony w parametry, które Kupujący samodzielnie wybiera/określa. W zależności od wybranych parametrów Produktu, zostaje wyświetlona cena Produktu oraz data wysyłki. Po wybraniu sposobu i miejsca dostawy oraz formy płatności i danych, niezbędnych do wystawienia faktury (opcjonalnie), wybranego przez siebie adresu dostawy oraz odbiorcy Produktu, Kupujący otrzymuje podsumowanie zakupu wraz ze wszystkimi zadeklarowanymi informacjami i potwierdza złożenie zamówienia, klikając przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
7. Warunkiem realizacji zamówienia przez Sprzedawcę jest złożenie przez Kupującego zamówienia w serwisie sklepdruku.pl oraz dokonanie wszystkich wymaganych czynności, opisanych w § 3 Regulaminu, w tym w szczególności wgranie pliku w sposób opisany w § 3 pkt. 9 Regulaminu, jak również (w niektórych przypadkach) udzielenie przez Kupującego odpowiedzi na dodatkowe pytania Sprzedawcy (niezbędne do poprawnego wykonania zamówienia).
8. Materiały (pliki), przesłane przez Kupującego do druku, powinny być przygotowane według specyfikacji Sklepu oraz makiet, dostępnych na stronie każdego Produktu. W Sklepie dostępnych jest kilka opcji przesłania pliku, uzależnionych od wybranego przez Kupującego Produktu oraz wielkości pliku. Każdy plik sprawdzany jest pod względem zgodności z specyfikacją Sprzedawcy. W niektórych przypadkach Sklep dokonuje drobnych korekt w przesłanym pliku (dla zgodności ze specyfikacją), w takim przypadku Kupujący jest o korektach informowany i przed ostatecznym wykonaniem zamówienia, Kupujący dokonuje akceptacji pliku lub może wystąpić do Sprzedawcy o naniesienie dalszych korekt. Kupujący może także zrezygnować z zamówienia, jeżeli nie akceptuje wprowadzonych przez Sprzedawcę modyfikacji. Istnieje również możliwość zaakceptowania przez Kupującego pliku, który nie jest zgodny ze specyfikacją Sklepu, jednakże w takim przypadku ewentualna reklamacja z tytułu wprowadzonych na wyraźne życzenie Kupującego niezgodności ze specyfikacją Sklepu, może nie zostać przez Sprzedawcę uwzględniona.
9. Sklep nie odpowiada za treści, zawarte w plikach przesłanych przez Kupującego oraz nie dokonuje korekty treści w nich zawartych. Jednocześnie, w sytuacji gdy materiały przesłane przez Kupującego zawierają treści niezgodne z prawem, Sklep może odmówić realizacji zamówienia.
10. W mechaniźmie Sklepu są zapisywane wszystkie czynności, dokonane przez Kupującego (między innymi: informację o dacie i godzinie wgrania pliku graficznego, czasie i sposobie dokonaniu płatności). W sytuacjach spornych, są one możliwe do sprawdzenia zarówno przez Kupującego, jak i przez Sprzedawcę.
11. Wybór przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” oznacza złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty. Na adres e-mail, wskazany przez Kupującego podczas składania zamówienia, wysyłana zostaje wiadomość, potwierdzająca przyjęcie przez Sprzedawcę zamówienia do realizacji i zawierająca wszystkie informacje. Na podany adres e-mail będą przesyłane również informacje o przebiegu realizacji zamówienia.
12. Po złożeniu zamówienia przez Kupującego, Sklep może komunikować się z Kupującym za pomocą wiadomości e-mail, lub w wyjątkowych przypadkach telefonicznie. W komunikatach e-mail będą zawarte informacje o statusie zamówienia i koniecznych decyzjach, których podjęcia Sprzedawca będzie oczekiwał od Kupującego (tylko, gdy będzie to niezbędne do należytego wykonania zamówienia).
14. Sprzedawca zastrzega sobie prawo nie przyjęcia zamówienia do realizacji, o czym poinformuje Kupującego nie później niż w terminie 48 godzin od chwili otrzymania zamówienia.
Z chwilą otrzymania przez Kupującego na wskazany adres e-mail potwierdzenia przyjęcia przez Sprzedawcę zamówienia do realizacji, zawierającego wszystkie wymagane zgodnie z prawem informacje, Kupujący zawiera ze Sprzedawcą umowę sprzedaży Produktów, objętych zamówieniem.
15. Umowa sprzedaży może być zawarta w imieniu Kupującego wyłącznie przez osobę pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych lub w przypadku Kupującego nie będącego osobą fizyczną – przez osobę posiadającą pełnomocnictwo do reprezentowania Kupującego i zaciągania w jego imieniu zobowiązań.
16. W przypadku zamówienia przez Kupującego Produktu niestandardowego, który musi zostać wyprodukowany, zmodyfikowany lub wysłany zgodnie z indywidualnym życzeniem Kupującego, wszystkie szczegóły realizacji zamówienia, w tym szczegółowe warunki handlowe, muszą zostać przez Strony uzgodnione formie pisemnej lub w formie wymiany korespondencji e-mail, przed przyjęciem zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.
17. Sprzedawca dostarczy Produkt Kupującemu w terminie oznaczonym na stronie Produktu w Sklepie lub też – w przypadku Produktów, realizowanych na indywidualne zamówienie Kupującego – w terminie uzgodnionym z Kupującym i wskazanym w przesłanej do Kupującego korespondencji e-mail.
18. Termin wysyłki Produktu jest liczony:
A. od momentu otrzymania przez Kupującego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji – w przypadku, gdy płatność dokonywana jest przez Kupującego w chwili odbioru Produktu – gotówką kurierowi albo gotówką lub kartą płatniczą przedstawicielowi Sprzedawcy (w przypadku odbioru osobistego w siedzibie Sprzedawcy).
B. od momentu wpływu na konto Sprzedawcy całej kwoty wynagrodzenia należnego za Produkt, zamówiony przez Kupującego – w przypadku, gdy płatność dokonywana jest przez Kupującego przed rozpoczęciem realizacji zamówienia przez Sprzedawcę (przelewem na konto Sprzedawcy).
19. Produkt jest wysyłany przez Sprzedawcę na adres wskazany przez Kupującego, znajdujący się na terenie Polski, na koszt Sprzedawcy. Produkty nie są wysyłane na adresy znajdujące się poza terenem Polski. Warunkiem wydania Produktu Kupującemu jest zapłata całości wynagrodzenia za Produkt.
20. Produkt wysyłany jest przez Sprzedawcę za pośrednictwem firmy kurierskiej. Przesyłki dostarczane są od 8:00 do 16:00 w dni robocze. W przypadku, gdy Kupujący nie może odebrać Produktu, otrzymuje dokument informujący o dalszym postępowaniu w celu odebrania przesyłki. W przypadku przekroczenia terminów dostarczenia przez firmę kurierską i nie doręczenia Produktu z powodów zależnych od Kupującego (lub wskazanego przez Kupującego odbiorcy Produktu), oraz konieczności ponownego wysłania Produktu przez Sprzedawcę, Kupujący może zostać obciążony kosztami ponownej wysyłki Produktu. Sposób opakowania Produktu każdorazowo jest ustalany przez Sprzedawcę i uwzględnia specyfikę wysyłanego Produktu. Istnieje także możliwość osobistego odbioru Produktu w siedzibie Sprzedawcy.
21. Sprzedawca zaleca, aby po otrzymaniu przesyłki Kupujący sprawdził zawartość paczki w obecności kuriera, by zweryfikować potencjalne uszkodzenie Produktu w trakcie dostawy. W przypadku stwierdzenia naruszeń lub uszkodzeń, Kupujący powinien zażądać od dostarczyciela przesyłki sporządzenia protokołu szkody, z zaznaczeniem zastrzeżeń co do stanu przesyłki. Niezależnie od powyższego, zaleca się, aby zgłoszenia reklamacyjnego dotyczącego uszkodzeń Produktu w trakcie transportu dokonać także w sposób ustalony w §5 pkt. 9 Regulaminu, nie później niż w terminie 5 dni od dnia przyjęcia przesyłki przez Kupującego.
22. Odbiór przesyłki od kuriera musi być potwierdzony czytelnym podpisem Kupującego (lub osoby upoważnionej przez Kupującego do odbioru przesyłki) jako pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania odbioru, na Kupującego przechodzi prawo własności Produktu oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem Produktu, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia Produktu.
23. W przypadku opóźnienia w doręczeniu przesyłki zaleca się, aby Kupujący zaznaczył ten fakt na liście przewozowym w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej. W takim przypadku, na liście przewozowym Kupujący powinien także podać datę i godzinę doręczenia.
24. W przypadku bezpodstawnej odmowy przyjęcia przesyłki z Produktem przez Kupującego, przesyłka jest zwracana do Sprzedawcy na koszt Kupującego. W takim przypadku Kupujący – pomimo nie odebrania Produktu – jest zobowiązany także do zapłaty Sprzedawcy za Produkt, którego odbioru bezpodstawnie odmówił. Treść niniejszego punktu nie wyłącza, ani też w żadnym zakresie nie ogranicza uprawnień Kupującego, będącego jednocześnie Konsumentem, o których mowa w §5 niniejszego Regulaminu.
25. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji poprawności i prawdziwości każdego zamówienia, poprzez kontakt telefoniczny z Kupującym pod numerem telefonu podanym przez Kupującego w formularzu zamówienia. Kontakt telefoniczny jest możliwy wyłącznie w dni robocze w godzinach od 8:00 – 16:00.
26. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania zamówienia w następujących przypadkach:
– otrzymania, po wysyłaniu e-maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia do realizacji, e-maila zwrotnego z informacją, że e-mail potwierdzający zamówienie nie dotarł do adresata,
– otrzymania nieprawidłowo wypełnionego formularza zamówienia,
– braku możliwości kontaktu z Kupującym w sposób ustalony w §3, pkt. 25 Regulaminu, w celu przeprowadzenia weryfikacji treści złożonego zamówienia lub doprecyzowania szczegółów zamówienia,
– w przypadku opisanym w §4 ust. 7 Regulaminu,
– nie przyjęcia przez Sprzedawcę zamówienia do realizacji z powodu błędów w pliku, przesłanym przez Kupującego i który nie został poprawiony i przesłany ponownie przez Kupującego.
27. W przypadku, gdy Sprzedawca nie przyjmuje zamówienia do realizacji, ale otrzymał płatność związaną z tym zamówieniem, jest zobowiązany do zwrotu płatności w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia podjęcia decyzji o nie przyjęciu zamówienia do realizacji.
28. Kupujący, składając zamówienie, powinien wziąć pod uwagę:
Możliwe do zaistnienia różnice w wymiarach Produktów, realizowanych przez Sprzedawcę, uwzględniające tolerancję błędu krajarki, wykorzystywanej przez Sprzedawcę, która może wynieść do 2 mm,
Przesunięcia granic lakieru punktowego UV w stosunku do motywu drukarskiego o wartości do 0,3 mm, co wynika z stosowanej przez Sprzedawcę technologii wykonywania Produktu;
Ewentualne reklamacje zgłaszane z tych powodów przez Kupującego, mogą nie zostać uznane przez Sprzedawcę.

§4 Wynagrodzenie Sprzedawcy i sposób zapłaty

1. Podane w Sklepie na stronie sklepdruku.pl ceny Produktów są cenami brutto (zawierają podatek VAT), wyrażonymi w PLN. Obok ceny Produktu podawane są wszystkie pozostałe koszty (o ile występują), do których poniesienia zobowiązany jest Kupujący.
2. Do każdego wysłanego Produktu dołączony jest dowód sprzedaży, który Sprzedawca wystawia i przesyła wraz z zakupionym Produktem. Sprzedawca dopuszcza także wysłanie przesyłki z Produktem na inny adres, niż adres na który zostanie wysłany dowód sprzedaży.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów, znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych Produktów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu oraz udzielania Kupującym dodatkowych rabatów (na zasadach ustalonych w odrębnym Regulaminie dla danej promocji rabatowej), bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiana taka nie ma wpływu na wartość zamówień, złożonych przed datą wejścia w życie zmiany i będą one realizowane na uprzednio obowiązujących zasadach.
4. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
5. Formami płatności, obowiązującymi w Sklepie jest płatność przelewem, kartą kredytową, przekazem pocztowym lub przelewem online za pośrednictwem serwisów płatniczych.
6. Sprzedawca dopuszcza możliwość dokonywania zapłaty przez Kupującego przy odbiorze Produktu – gotówką kurierowi lub w przypadku odbioru osobistego – pracownikowi Sklepu w siedzibie firmy Adver Media.
7. Brak zapłaty za zamówiony Produkt w terminie 14 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia powoduje, że transakcja zostaje uznana za nieaktualną i będzie automatycznie anulowana.

§5 Prawo odstąpienia od umowy, reklamacje i gwarancja jakości

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach Konsumenta (Dziennik Ustaw z 2014r. poz. 827), Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów wskazanych w punkcie 9 niniejszego paragrafu, w terminie 14 dni. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
A. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia Produktu w posiadanie przez Kupującego lub wskazaną przez Kupującego osobę trzecią, która:
obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części Produktów,
polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów.
B. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
2. W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ją za nie zawartą. Jeżeli Kupujący złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy, zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, przestaje ona być wiążąca.
3. Kupujący może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Odstępując od umowy, Kupujący może skorzystać z wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy (Załącznik nr 1 Regulaminu), jednak nie jest to obowiązkowe.
4. W celu zachowania terminu odstąpienia od umowy, wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Kupujący może także odstąpić od umowy poprzez przesłanie oświadczenia pocztą na adres Sklepu, wskazany powyżej, lub drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@sklepdruku.pl, przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy, wskazanego w §5, pkt.3 lub przez przesłanie innego, równoważnego w treści oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać Kupującemu (na przykład pocztą elektroniczną) potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, jeśli zostało złożone w sposób, o którym mowa w ust. 4.
6. Zwrot płatności, otrzymanych od Kupującego, w tym kosztów dostarczenia Produktu do Kupującego, nastąpi nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, bez ponoszenia przez Kupującego jakichkolwiek dodatkowych opłat związanych ze zwrotem, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który to sposób nie wiąże się dla Kupującego z dodatkowymi kosztami. Jeżeli Kupujący wybrał inny sposób dostarczenia Produktu, niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu dodatkowych kosztów.
7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Kupującego, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego, do chwili otrzymania Produktu z powrotem, lub do chwili dostarczenia przez Kupującego dowodu odesłania Produktu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8. Kupujący ma obowiązek zwrócić Produkt do Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
9. Kupujący ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
10. Jeżeli w procesie realizacji zawartej umowy Sprzedawca dostarczył Produkt Kupującemu do miejsca, w którym Kupujący zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, Sprzedawca jest zobowiązany do odebrania Produktu na swój koszt, gdy ze względu na charakter Produktu nie można Produktu odesłać w zwykły sposób pocztą.
11. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
12. Zgodnie z treścią art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umowy:
– w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Kupującego lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
– w której przedmiotem umowy jest Produkt, ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
– w której przedmiotem umowy jest Produkt, dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
– w której przedmiotem umowy są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
– w której przedmiotem umowy są Produkty, stanowiące nagrania dźwiękowe wizualne, lub programy komputerowe, dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
Powyższe uregulowanie nie wyłącza odpowiedzialności Sprzedawcy określonej w pkt. 13 i kolejnych niniejszego paragrafu.
13. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego z tytułu gwarancji jakości oraz rękojmi za wady dostarczonych Produktów, na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego (Dziennik Ustaw z 2014r. poz. 121) oraz opartych na tych zasadach postanowieniach niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem treści ust. 20 niniejszego paragrafu.
14. Reklamację należy  złożyć za pośrednictwem serwisu sklepdruku.pl, w zakładce „Moje konto – reklamacje”. Reklamację można także przesłać na adres siedziby Sprzedawcy: ADVER Media Łukasz Kwiecień ul. Miła 9, 26-600 Radom.
15. Składając reklamację, należy dostarczyć Sprzedawcy reklamowany Produkt wraz z opisem reklamacji. Inne dokumenty, dotyczące reklamowanego Produktu, takie jak zdjęcia reklamowanego Produktu, skan protokołów uszkodzenia lub zniszczenia Produktu, Kupujący może przesyłać na adres sklep@sklepdruku.pl. W przypadku, gdy reklamacja zostanie rozpatrzona negatywnie, kosztami powstałymi po stronie Sprzedawcy z tytułu odbioru reklamowanego Produktu i jego ponownej wysyłki do odbiorcy, może zostać obciążony Kupujący.
16. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby rozpatrzyć reklamację – bez względu na rodzaj zgłoszenia – w ciągu 24h, licząc od momentu zgłoszenia. Jednocześnie, rozpatrzenie reklamacji nie nastąpi później, niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia jej zgłoszenia. W każdym przypadku Sprzedawca powiadomi Kupującego o sposobie dalszego postępowania.
17. W przypadku uwzględnienia reklamacji przez Sprzedawcę, wada Produktu zostanie niezwłocznie usunięta przez Sprzedawcę i naprawiony Produkt lub – w przypadku gdy wada nie da się usunąć – nowy Produkt, zostanie przesłany do Kupującego w terminie wskazanym w ustępie 16 powyżej.
18. W przypadku, gdy Kupujący, który składa reklamację korzystając z uprawnień z tytułu gwarancji jakości zakupionego Produktu, odstąpi od umowy ze Sprzedawcą, prawa i obowiązki stron regulują przepisy Kodeksu Cywilnego. Odnośnie trybu i sposobu zwrotu Produktu, zastosowanie mają uregulowania, zawarte w ustępie 3-17 niniejszego paragrafu.
19. W przypadku umów, zawieranych z Kupującymi nie będącymi jednocześnie konsumentami, w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.
20. Kupujący może składać reklamacje, dotyczące Produktu posiadającego wady, korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej przez producenta Produktu gwarancji jakości na warunkach przez producenta określonych, albo też korzystając z uprawnień z tytułu rękojmi przysługujących Kupującemu, będącemu jednocześnie konsumentem, w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego wobec Sprzedawcy w związku z niezgodnością Produktu z umową.

§6 Prywatność i bezpieczeństwo

1. Sprzedawca jest świadomy, że ochrona danych osobowych Kupującego jest sprawą priorytetową. Sprzedawca zobowiązuje się do postępowania zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej RODO), a także innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych.
3. Dane osobowe i adresowe, uzyskane od Kupującego, są przechowywane w zabezpieczonym miejscu na serwerze. Każdy ma prawo wglądu do swoich danych i ich modyfikowania, a także do żądania ich usunięcia. Dane wprowadzone przez Kupującego przy tworzeniu konta w serwisie sklepdruku.pl można zmienić, zgłaszając pisemną prośbę na adres sklep@sklepdruku.pl.
4. Informacje na temat kart kredytowych Kupującego nie są w żaden sposób przechowywane.
5. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca, czyli firma Adver Media Łukasz Kwiecień, ul. Miła 9, 26-600 Radom.
6. Pliki produkcyjne, zamieszczone na serwerze FTP oraz przesłane przez Kupującego w celu realizacji zlecenia, są usuwane po upływie 30 dni.
7. Szczegółowe informacje związane z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych zawarte są w dostępnym na stronach Sklepu dokumencie pod nazwą: Polityka prywatności.

§7 Własność intelektualna

1. Adres strony, pod którym jest dostępny serwis sklepdruku.pl.pl, a także zawartość strony internetowej sklepdruku.pl, stanowią przedmiot prawa autorskiego i są chronione przez polskie prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej. Prawa do serwisu sklepdruku.pl oraz treści w nim zawartych należą do firmy ADVER MEDIA Łukasz Kwiecień, ul. Miła 9, 26-600 Radom.
2. Wszystkie logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, filmy, teksty, opisy produktów, formularze, skrypty, kody źródłowe, hasła, znaki towarowe, znaki serwisowe są znakami zastrzeżonymi i należą do serwisu Sklepdruku.pl. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze strony sklepdruku.pl bez zgody właściciela Sklepu jest zabronione. Złamanie powyższych przepisów będzie ścigane w drodze postępowania sądowego.

§8 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności przepisy aktów prawnych, przywołanych w niniejszym Regulaminie, a w przypadku Kupujących nie będących jednocześnie Konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. 2014.121. j. t.), także postanowienia Ogólnych Warunków Sprzedaży dostępnych na stronie internetowej Sklepu.
2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. 2014.121. j. t.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana dokonywana jest poprzez umieszczenie nowej treści Regulaminu w serwisie internetowym sklepdruku.pl.
4. Zamówienia, złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu, to jest przed dniem umieszczenia na stronie internetowej Sklepu nowej treści Regulaminu, będą realizowane zgodnie z postanowieniami poprzedniej wersji Regulaminu.
5. Spory pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, będącym jednoczenie Konsumentem, rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny, według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, który nie jest Konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy. Kupujący, będący jednocześnie Konsumentem, ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej, znajdującym się najbliżej miejsca zamieszkania Konsumenta. Informacje o sposobie dostępu do trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie i obowiązuje od dnia jego publikacji, to jest od dnia 1 listopada 2016 r.


Załącznik nr 1 – Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat (wysłać do): ADVER MEDIA Łukasz Kwiecień, ul. Miła 9, 26-600 Radom

„ – Ja/My* …………. ……………………………………………………………………………………………… niniejszym informuję/informujemy* o moim/naszym* odstąpieniu od umowy
sprzedaży następujących rzeczy*…………………………………….…………………………..
/umowy dostawy następujących rzeczy*………………………………………………………….
/umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy*……………………………..
/o świadczenie następującej usługi*………………………………………………………………………………..

Data zawarcia umowy*………………………………………………………………………………………………..
Data/odbioru*…………………………………………………………………………………………………………….
Imię i nazwisko Kupującego/ych …………………………………………………………………………………..
Adres Kupującego/ych ………………………………………………………………………………………

Podpis Kupującego/ych ………………………………………………………………………………………………
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data ……………………………………………………………………………………………………………………….

(*) niepotrzebne skreślić